Members

ラボメン

Staff

Doctor Course Students

Chenkun LIn

Master Course Students

Eri Maekawa

Hiroshi Theo

Tetsuro Taniguchi

Xu Jiawen

Research Students

Zhang Zhengrui

Undergraduate Students

Daito Hirose

Michika Kai

Jinya

Daisuke Morikage

Pa

Mao Konishi

Aiko Mori

Moe Takeuchi

Alumni

Doctor Course

  • Asako Ohno (Lecturer, Osaka Sangyo University)
  • Su Yancong (Lecturer, Xiamen University of Technology)
  • Martschke D. Moritz (Associate Professor, Ritsumeikan University)
  • Zhang Fan (Post Doctoral Researcher, Kwansei Gakuin University)